Tính Pace

Bơi
Thời gian (hh:mm:ss)
Transition
00:00:00
Đạp xe
Thời gian (hh:mm:ss)
Transition
0.0
Chạy
Thời gian (hh:mm:ss)
00:00:00
Tổng thời gian: 00:00:00